BÌNH BÔNG BB 04, BB 06, BB 07, BB 08

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
BB 04 10.5 x 10.5 x 24.5 cm
BB 06 6.5 x 6.5 x 16.0 cm
BB 07 8.6 x 8.6 x 20.0 cm
BB 08 12.0 x 12.0 x 28.0 cm