BỘ DĨA DCX 06, 07, 08, 09, 10

BỘ DĨA DCX 06, 07, 08, 09, 10

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DCX 06 Ø 15.0cm x 1.5cm
DCX 07 Ø 18.0cm x 1.6cm 
DCX 08 Ø 20.3cm x 1.7cm
DCX 09 Ø 23.2cm x 1.8cm
DCX 10 Ø 25.3cm x 2.0cm