HỘP VUÔNG HV 05

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP CHỮ NHẬT HCN 01, 02, 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 12

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HCC 01, 02, 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP HDN 01, 02, 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP HM 500ml, 650ml, 750ml, 1000ml

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP MỨT TRÒN HMP 20

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 62P

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 01, 02, 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 21, 22, 23

Hộp - Khay đựng thực phẩm