TÔ MÌ TM 750ML

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 05

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 12

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP HDN 01, HDN 02, HDN 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP MỨT TRÒN HMP 20

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 62P

Hộp - Khay đựng thực phẩm