RỔ RC 460, RC 550, RC 600

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

CHẬU RỬA CR 05

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

CHẬU RỬA CR 06

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

RỔ RG 450, RG 500

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

RỔ RV 300

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

RỔ RV 01

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

RỔ RV 220

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

RỔ ROV 01

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

RỔ RQ 400

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn