DĨA DC 66, DC 77, DC 99 VÂN ĐÁ NGỌC

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DC 66 Ø 15.1 x 1.8 cm
DC 77 Ø 17.8 x 2.0 cm
DC 99 Ø 22.5 x 2.5 cm