CHÉN CHẤM CC 42

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM CC 48

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM CC 49

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM CC 43

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM CC 52

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM CC 46

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM CV 01, CV 02

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM CC51, CC 53

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM C104

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM CC50

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM C105

Chén - Chén nước chấm

CHÉM CHẤM C 106

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CB 06

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CS 06, 07

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CQ 08

Chén - Chén nước chấm