BỘ CHÉN CO 02, CB 04 VIỀN 187 DA

BỘ CHÉN CO 02, CB 04 VIỀN 187 DA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
VC 01 Ø 21.0 x 6.5 cm 
CO 02 Ø 11.2 x 5.4 cm 
CB 04 Ø 11.5 x 5.6 cm
No 14     14.0 x 4.3 cm