DĨA DVC 05, DVC 06, DVC 07, DVC 08, DVC 09, DVC 10 CÁT XANH

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DVC 05 16.6 x 16.6 x 1.7 cm
DVC 06 18.7 x 18.7 x 1.9 cm
DVC 07 21.2 x 21.2 x 2.1 cm
DVC 08 24.1 x 24.1 x 2.2 cm
DVC 09 27.2 x 27.2 x 2.6 cm
DVC 10 28.0 x 28.0 x 3.0 cm