THỐ TH 04, TH 05, TH 06, TH 07

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TH 04 17.3 x 19.3 x 10.2 cm
TH 05 18.7 x 21.7 x 11.1 cm
TH 06 22.4 x 26.2 x 12.2 cm
TH 07 25.7 x 29.5 x 14.0 cm