TÔ XOẮN TOX 06, TOX 07, TOX 08, TOX 09 VIỀN V259

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TOX 06 Ø 14.9 x 5.9 cm
TOX 07 Ø 17.2 x 6.4 cm
TOX 08 Ø 20.0 x 7.4 cm
TOX 09 Ø 22.8 x 8.3 cm