DĨA DV 05, DV 06, DV 07, DV 08, DV 09 MÀU NÂU

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DV 05 18.0 x 18.0 x 2.2 cm
DV 06 20.3 x 20.3 x 2.3 cm
DV 07 22.7 x 22.7 x 2.3 cm
DV 08 26.0 x 26.0 x 2.4 cm
DV 09 28.0 x 28.0 x 2.5 cm