BÌNH BÔNG BB 04, BB 06, BB 07, BB 08

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
BB 04 10.5 x 10.5 x 24.5 cm
BB 06  6.5  x  6.5  x 16.0 cm
BB 07  8.6  x  8.6  x 20.0 cm
BB 08 12.0 x 12.0 x 28.0 cm