DĨA DTG 07N, DTG 08N, DTG 09N NHÁM MÔN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DTG 07N 18.5 x 18.5 x 2.7 cm
DTG 08N 21.8 x 21.8 x 3.1 cm
DTG 09N 25.0 x 25.0 x 3.5 cm