DĨA DV 06, DV 07, DV 08, DV 09 VÂN ĐÁ XANH

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DV 06 20.1 x 20.1 x 1.6 cm
DV 07 22.3 x 22.3 x 1.7 cm
DV 08 25.6 x 25.6 x 1.7 cm
DV 09 27.8 x 27.8 x 1.7 cm