DĨA DVC 25, DVC 26, DVC 27, DVC 28, DVC 29

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DVC 25 18.6 x 18.6 x 2.3 cm
DVC 26 21.5 x 21.5 x 2.7 cm
DVC 27 24.3 x 24.3 x 3.1 cm
DVC 28 27.1 x 27.1 x 3.5 cm
DVC 29 30.0 x 30.0 x 3.8 cm