HŨ HĐ 10A, HĐ 11A, HĐ 12A

HŨ HĐ 10A, HĐ 11A, HĐ 12A

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HĐ 10A 12.5 x 9.3 cm 790 ml
HĐ 11A 12.5 x 13.8 cm 1220 ml
HĐ 12A 12.5 x 18.0 cm 1670 ml