CHÉN CB 04, CO 02, TO 66 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
(1) CB 04 Ø 11.5 x 5.6 cm
(2) VC 01 Ø 21.0 x 6.5 cm
(3) CO 02 Ø 11.2 x 5.4 cm
(4) TO 66 Ø 13.5 x 7.1 cm