DĨA CV 16, CV 17, CV 18, CV 19 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CV 16 16.5 x 16.5 x 4.3 cm
CV 17 18.8 x 18.8 x 4.9 cm
CV 18 20.8 x 20.8 x 5.5 cm
CV 19 23.0 x 23.0 x 6.2 cm