DĨA DH 06, DH 07, DH 08, DH 09, DH 10 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DH 06 15.8 x 15.8 x 2.6 cm
DH 07 19.6 x 19.6 x 3.1 cm
DH 08 22.4 x 22.4 x 3.4 cm
DH 09 25.8 x 25.8 x 3.5 cm
DH 10 28.5 x 28.5 x 4.4 cm