DĨA DVC 05, DVC 06, DVC 07, DVC 08, DVC 09, DVC10 MÀU NÂU

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DVC 05 13.7 x 1.5 cm
DVC 06 15.5 x 1.7 cm
DVC 07 17.5 x 1.9 cm
DVC 08 19.9 x 2.2 cm
DVC 09 22.5 x 2.5 cm
DVC 10 25.4 x 2.9 cm