DĨA DVG 06N, DVG 07N, DVG 08N, DVG 09N NHÁM ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DVG 06N 16.5 x 12.9 x 4.8 cm
DVG 07N 19.5 x 15.2 x 5.2 cm
DVG 08N 22.7 x 17.8 x 5.2 cm
DVG 09N 25.5 x 20.0 x 5.3 cm