DĨA SÒ DSO 00, DSO 01, DSO 02, DSO 03 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DSO 00 11.8 x 12.5 x 2.3 cm
DSO 01 17.8 x 19.7 x 2.3 cm
DSO 02 21.4 x 23.2 x 2.4 cm
DSO 03 24.3 x 26.7 x 2.4 cm