DĨA TRÒN CẠN DC 66, DC 77, DC 88, DC 99, DC 100 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DC 66 Ø 15.3 x 1.8 cm
DC 77 Ø 17.8 x  2.0 cm
DC 88 Ø 20.2 x  2.2 cm
DC 99 Ø 22.5 x 2.5 cm
DC 100 Ø 27.3 x 2.0 cm