KHAY KHV1, KHV2, KHV4, KHV5, KHV11, KHV12 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
KH V1 42.5 x 31.8 x 2.0 cm
KH V2 32.2 x 23.7 x 2.0 cm
KH V4 37.2 x 27.3 x 2.2 cm
KH V5 38.0 x 28.0 x 2.1 cm
KH V11 50.2 x 35.0 x 2.7 cm
KH V12 59.5 x 39.8 x 2.3 cm