THỐ TL 00, TL 03, TL 04, TL 05 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
TL 00

Thân: Ø 26.8 x 7.4 cm

Nắp: Ø 24.5 x 3.9 cm

1600 ML
TL 03

Thân: Ø 25.0 x 7.5 cm

Nắp: Ø 23.3 x 4.5 cm

1400 ML
TL 04

Thân: Ø 22.8 x 6.4 cm

Nắp: Ø 20.3 x 4.0 cm

1200 ML
TL 05

Thân: Ø 19.8 x 6.3 cm

Nắp: Ø 17.9 x 3.0 cm

1000 ML