TÔ SX 06, SX 07, SX 08, SX 09, SX 10 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
SX 06 Ø 16.0 x 5.3 cm
SX 07 Ø 18.5 x 6.1 cm
SX 08 Ø 20.1 x 6.9 cm
SX 09 Ø 22.2 x 7.5 cm
SX 10 Ø 24.5 x 8.4 cm