TÔ TV 16, TV 17, TV 18 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TV 16 13.5 x 13.5 x 4.3 cm
TV 17 16.0 x 16.0 x 4.5 cm
TV 18 18.0 x 18.0 x 5.0 cm