TÔ TV 26, TV 27, TV 28, TV 29 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TV 26 13.5 x 13.5 x 4.0 cm
TV 27 15.8 x 15.8 x 4.2 cm
TV 28 18.2 x 18.2 x 5.0 cm
TV 29 20.5 x 20.5 x 6.2 cm