DĨA DOV 64N, DOV 65N, DOV 66N NHÁM XANH DƯƠNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DOV 64N 13.3 x 10.0 x 1.7 cm
DOV 65N 16.0 x 12.0 x 1.8 cm
DOV 66N 18.6 x 14.0 x 1.8 cm