THAU TH 20S, 22S, 24S, 26S, 28S, 30S, 32S, 34S, 36S

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TH 20S Ø 20.0 x  7.0  cm
TH 22S Ø 22.0 x  7.5  cm
TH 24S Ø 24.0 x  8.0  cm
TH 26S Ø 26.0 x  8.5  cm
TH 28S Ø 28.0 x  9.5  cm
TH 30S Ø 30.0 x 10.5 cm
TH 32S Ø 32.0 x 11.0 cm 
TH 34S Ø 34.0 x 11.5 cm 
TH 36S Ø 36.0 x 12.0 cm 

Sản phẩm khác

RỔ RV 02

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

LỒNG BÀN LB 44

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

MÂM TRÒN MT 25B, MT 30B, MT 35B,...

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

LỒNG BÀN LB 02

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

RỔ BÔNG RB 200, RB 240, RB 280,...

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

RỔ TRÒN RT 24, RT 28, RT 32,...

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

THAU TH 25V, TH 30V, TH 35V, TH...

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

THAU TH 35C, TH 40C, TH 50C, TH...

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

THAU TH 40T, TH 50T, TH 60T, TH...

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn