THÙNG SƠN TS 01, TS 02, TS 03, TS 05

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
TS 01 Ø 25.5 x 26.0 cm 10 000 ML
TS 02 Ø 29.5 x 33.5 cm 15 000 ML
TS 03 Ø 30.0 x 35.5 cm 20 000 ML
TS 05 Ø 21.0 x 19.5 cm 3 000 ML