Bắt đầu phân hủy sau 06 tháng

Bắt đầu phân hủy sau 06 tháng và phân hủy hoàn toàn từ 02-03 năm tùy vào môi trường sinh vật trong đất.