Eurofins Consumer Product Testing

Các sản phẩm đều được chứng nhận “An toàn thực phẩm” theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT bởi các tổ chức uy tín là Eurofins Consumer Product Testing, Viện Y Tế Công Cộng và Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3.