Chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm - PC

Sản phẩm của công ty chúng tôi được kiểm tra tại Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3) ở Việt Nam theo tiêu chuẩn QCVN 12-1:2011/BYT, chứng nhận an toàn vệ sinh khi tiếp xúc với thực phẩm: